Algemene voorwaarden

artikel 1    Algemeen

1.1    Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het reglement.

1.2    Na ondertekening van het inschrijfformulier accepteert u de algemene voorwaarden van de Cardio Fit Club, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

1.3    Cardio Fit Club is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal en/of ongevallen in en om de sportfaciliteit, zowel voor, tijdens als na het gebruik van de faciliteit.

1.4    Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en daarom niet overdraagbaar.

artikel 2    Kosten, duur en beŽindiging van het lidmaatschap

2.1    Als lid bent u verplicht de contributie maandelijks vooruit te voldoen, op de eerste sportdag van de kalendermaand.

2.2    Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de sportfaciliteit te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

2.3    Indien wij genoodzaakt zijn om de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen de gerechtelijke kosten, evenals de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van Ä 25,= vermeerderd met de BTW, op u worden verhaald. Voorts bent u, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldatum.

2.4    Cardio Fit Club behoudt zich het recht voor om de contributie eenzijdig aan te passen.

2.5    Het lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.

2.6    De contributie dient ook betaald te worden indien de klant, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij de Cardio Fit Club de klant van zijn/haar betalingsverplichting heeft ontheven.

2.7    De opzegtermijn bedraagt ťťn volle kalendermaand, waarbij een eventuele achterstand in de contributie niet wordt meegerekend. Opzegging dient te geschieden voor de 1e dag van een kalendermaand, schriftelijk door invulling van een opzegformulier welke bij het sporten te verkrijgen is of van internet afgehaald kan worden.

2.8    Indien opzegging niet conform bovenstaand artikel plaatsvindt, zal het lidmaatschap automatisch worden verlengd.

2.9    Tot de einddatum van het lidmaatschap kunt u gebruik blijven maken van onze faciliteiten.

2.10    Vooraf betaalde contributiegelden, die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging, worden niet terugbetaald.

artikel 3    Tijdelijk stopzetten of aanpassen van het lidmaatschap

3.1    Bij ziekte of (langdurige) blessure, dient u de medewerkers van de Cardio Fit Club in te lichten. Na goedkeuring zal uw contributiegeld tijdelijk worden stopgezet.

3.2    Bij eerder herstel dient u de medewerkers van de Cardio Fit Club direct in te lichten om de stopzetting te laten opheffen.

3.3    Wanneer u wegens persoonlijke omstandigheden uw lidmaatschap tijdelijk stopzet, wordt er, zodra u opnieuw lid wordt, inschrijfgeld berekend. Tevens kunnen wij niet garanderen dat u in dezelfde groep waarin u trainde, wordt teruggeplaatst.

artikel 4    Openingstijden/sportonderricht

4.1    De openingstijden van de sportfaciliteit worden vastgesteld door Cardio Fit Club. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht door middel van diverse publicaties. Tijdens officiŽle feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, zal de faciliteit gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de reeds betaalde contributie.

4.2    In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw is de Cardio Fit Club gesloten.

4.3    Cardio Fit Club bepaalt op welke dagen en uren les kan worden gevolgd, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten en u zal zich daarnaar individueel dienen te richten.

artikel 5    Huishoudelijk reglement

5.1    Het dragen van schone sportkleding en goed schoeisel (geen slippers) in de sportzaal is verplicht. Sportschoenen gedragen op straat zijn niet toegestaan.

5.2    Het dragen van sieraden/horloge tijdens de sportles, raden wij af.

5.3    Het dragen van een speciale sportbril tijdens het sporten raden wij zeer aan, omdat de Cardio Fit Club niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan uw bril voor, tijdens of na het sporten.

5.4    Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedruimte!

5.5    Wij adviseren u uw eigendommen op te bergen in de (gratis) kluisjes. Zorg er te allen tijde voor dat u het kluisje goed sluit bij vertrek.

5.6    Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld in de sportfaciliteit wordt op geen enkele wijze getolereerd.

5.7    Bij overtreding van deze vastgestelde reglementen en/of instructies is Cardio Fit Club gerechtigd u de toegang tot de faciliteit te ontzeggen en het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beŽindigen, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie kan doen gelden.

5.8    Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de instructies en/of vastgestelde reglementen, zal in alle gevallen op u worden verhaald.

artikel 6    Veiligheid/aansprakelijkheid/overmacht

6.1    Cardio Fit Club is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in de faciliteit.

6.2    In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Cardio Fit Club geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Cardio Fit Club ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. U kunt in geval van overmacht geen vergoeding door de door u geleden schade van Cardio Fit Club vorderen.

6.3    U dient zich ervan bewust te zijn dat het beoefenen van sport risico's met zich meebrengt. Beoefening van enigerlei tak van sport en/of gebruik van de apparatuur geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening. Cardio Fit Club zal worden gevrijwaard voor alle aanspraken ten deze.

artikel 7    Overige bepalingen/Nederlands recht

7.1    Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan de directie van Cardio Fit Club voorgelegd.

7.2    Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement van Rotterdam bevoegde rechter.